Wardianti, Y., & Jayati, R. (2018). Validitas Modul Biologi Berbasis Kearifan Lokal. BIOEDUSAINS: Jurnal Pendidikan Biologi Dan Sains, 1(2), 136-142. https://doi.org/https://doi.org/10.31539/bioedusains.v1i2.366