Wardianti, Y. and Jayati, R. (2018) “Validitas Modul Biologi Berbasis Kearifan Lokal”, BIOEDUSAINS: Jurnal Pendidikan Biologi dan Sains, 1(2), pp. 136-142. doi: https://doi.org/10.31539/bioedusains.v1i2.366.