Hafiz, A., Markarma, M., Murcahyanto, H., Rahman, U., & Sopiroyani, S. (2021). Tari Dedare Nyesek. Kaganga:Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial-Humaniora, 4(1), 7-13. https://doi.org/https://doi.org/10.31539/kaganga.v4i1.2004