Hafiz, Alwan, M Markarma, Hary Murcahyanto, Ummi Rahman, and Sopiroyani Sopiroyani. 2021. “Tari Dedare Nyesek”. Kaganga:Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial-Humaniora 4 (1), 7-13. https://doi.org/https://doi.org/10.31539/kaganga.v4i1.2004.