Hafiz, A., Markarma, M., Murcahyanto, H., Rahman, U. and Sopiroyani, S. (2021) “Tari Dedare Nyesek”, Kaganga:Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial-Humaniora, 4(1), pp. 7-13. doi: https://doi.org/10.31539/kaganga.v4i1.2004.