Hafiz, A., M. Markarma, H. Murcahyanto, U. Rahman, and S. Sopiroyani. “Tari Dedare Nyesek”. Kaganga:Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial-Humaniora, Vol. 4, no. 1, Mar. 2021, pp. 7-13, doi:https://doi.org/10.31539/kaganga.v4i1.2004.