Diana, Ani, Ida Wulandari, and Dessy Saputry. 2022. “Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Novel Sepatu Dahlan Karya Khrisna Pabichara”. Jurnal KIBASP (Kajian Bahasa, Sastra Dan Pengajaran) 5 (2), 259-82. https://doi.org/https://doi.org/10.31539/kibasp.v5i2.3480.